Hacker News

User

ksajadi

Registered:8 years ago
Karma:1053
About:

[ my public key: https://keybase.io/khash; my proof: https://keybase.io/khash/sigs/AFjD9f2dIE31YK1jlRHu_KyFkv5mM7cWLxV0F_0od74 ]