Hacker News

User

Pirate-of-SV

Registered:7 years ago
Karma:464
About:

[ my public key: https://keybase.io/mappelgren; my proof: https://keybase.io/mappelgren/sigs/18GP6o0v1wCyiSQjx94Ysi3EbmTSNddzdLUYwv2T8LU ]