Hacker News

User

NikolaeVarius

Registered:4 years ago
Karma:1483
About:

[ my public key: https://keybase.io/nikolaevarius; my proof: https://keybase.io/nikolaevarius/sigs/kQ8b5bmeD1yehjdYtmsBpFSuRZ9FBWuVLLkvpm7UwKI ]