Hacker News

User

LyndsySimon

Registered:8 years ago
Karma:4087
About:

[ my public key: https://keybase.io/lyndsysimon; my proof: https://keybase.io/lyndsysimon/sigs/Ue9ozwrVyYXyvV5kjnACGe1tyWB0TW1SOrhkeVwn5hg ]